ZALETY
  • 29 dni szkolenia
  • Poszerzenie zakresu wiedzy
  • Pozyskanie szerszej grupy pacjentów/sportowców
  • Poprawa skuteczności terapii
  • Optymalizacja diagnostyki

 

Szkolenie z zakresu fizjoterapii sportowej pozwoli zrozumieć jej specyfikę oraz umożliwi poznanie sposobów leczenia wszelkich urazów związanych z uprawianiem sportu przez amatorów i zawodowców. Zajęcia odbywają się w formie praktyczno-teoretycznych wykładów, które prowadzone są przez wybitnych specjalistów w dziedzinie fizjoterapii sportowej, pracujących na co dzień ze sportowcami światowej klasy. Zdobyta podczas kursy wiedza z zakresu technik leczenia oraz terapii manualnej będzie mogła być zastosowana w praktyce bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
Cele nauczania
  • Nabycie umiejętności, które są niezbędne w pracy ze sportowcami.
  • Nauka technik oraz metod leczenia, które znajdą swoje natychmiastowe zastosowanie.
  • Umiejętność przeprowadzenia przyspieszonego leczenia w nagłych przypadkach.
Warunki uczestnictwa
Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty
Czas trwania szkolenia
Szkolenie składa się z 9 zjazdów teoretyczno- praktycznych (29 dni szkolenia+1 dzień egzaminu).
W trakcie szkolenia poruszane są zagadnienia z zakresu: przygotowania motorycznego, medycyny sportowej, terapii manualnej oraz fizjoterapii sportowej.
Szkolenie zakończone jest jednodniowym egzaminem.

 

USZKODZENIA I URAZY MIĘŚNIOWO-ŚCIĘGNISTE
Prezentacja teoretyczna i terapia poszczególnych urazów (1 dzień)
Nauczysz się i zrozumiesz architekturę mięśnia na podstawie najnowszych danych, wielu badań i dokumentacji fotograficznej.
Poznasz klasyfikację uszkodzeń mięśniowo-powięziowych (szczegółowo i dogłębnie uzupełniona precyzyjnymi testami klinicznymi).
Poznasz hierarchię i chronologię opieki z wykorzystaniem różnych dostosowanych protokołów.
ASPEKT ROZCIĄGANIA I STRTCHINGU W SPORCIE ORAZ SPECYFICZNA ROZGRZEWKA (1 dzień)
W pierwszej części poprzez ustalenie dokładnej chronologii zrozumiesz konsekwencje praktyki rozciągania na danej strukturze i wnioskowania o interesie jej użycia lub nie dla danego sportowca.
W drugiej części zrozumiesz znaczenie rozgrzewki poprzez implementację „rutyny” charakterystycznej dla każdego sportu.
PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE I TRENING (1 dzień)
Podczas tej interwencji zrozumiesz sens pracy nad rozwojem siły. Nauczysz się definiować i charakteryzować różne rodzaje siły, aby zidentyfikować zaangażowane mechanizmy.
Omówimy różne metody rozwijania siły.
Dowiesz się, jak zbudować trening siłowy i trening obwodowy. Podczas tego panelu będzie okazja do nauki wielu praktycznych ćwiczeń (ćwiczenia z ciężarem ciała, wzmacnianie, plyometria, koordynacja, propriocepcja itp…).
RETURN TO PLAY
Powrót do gry/sportu; Testy fizjologiczne (2 dni)
Celem każdego fizjoterapeuty sportowego jest przywrócenie kontuzjowanego sportowca do treningu.

Dzięki tej części zdobędziesz maksymalną ilości wiedzy z zakresu fizjologii, nauczysz się odpowiednich metod oceny, które pozwolą Ci zaproponować konkretną i dostosowaną rehabilitację.

PROFILAKTYKA, STABILIZACJA I OCHRONA (0,5 dnia)
Mięśnie „stabilizujące” są nieodłącznymi aktorami w zakresie profilaktyki, jakości statycznych i dynamicznych wzorców ruchowych.
Zbyt często sprowadzane są do konwencjonalnych ćwiczeń brzucha.
Podczas tego modułu, omówimy zarówno teoretyczne jak i praktyczne zagadnienia stabilizacji, z absolutną potrzebą przestrzegania pewnych zasad fizjologicznych.
FIZJOTERAPIA W SPORCIE
Staw skokowy, Kolano, Biodro, Terapia Ekman’a (haczykowanie), Kończyna górna (5 dni)
Celem tej części będzie przeprowadzenie i omówienie badania poszczególnych stawów, które najczęściej ulegają uszkodzeniom w sporcie.
Po krótkim, ale ważnym przypomnieniu zagadnień biomechanicznych, opanujesz specyficzne testy dla każdej jednostki stawowej, aby móc zaproponować jak najlepiej zoptymalizowany protokół leczenia swojemu pacjentowi.
PATOLOGIE I SPECYFICZNE TECHNIKI TERAPII
Patologie ścięgien i inne, Pubalgia, Taping i inne techniki usztywnień (3 dni)
Ścięgno Pierwszym krokiem będzie zrozumienie architektury i funkcji ścięgna. Następnie poznasz różne przypadki kliniczne, odpowiednie testy ich oceny różne gesty i działania terapeutyczne, które należy wprowadzić, aby przywrócić zadowalający stan tej struktury.
Pubalgia (pachwina sportowca), Konieczne będzie przede wszystkim zrozumienie względnej złożoności obrazu klinicznego i wdrożenie multidyscyplinarnego podejścia, które będzie następnie wykonywane w oparciu o najnowsze badania i protokoły terapeutyczne.
Taping, straping i bandażowanie Na tym etapie, będziemy dążyć do opanowania jednego z najczęściej używanych narzędzi w traumatologii sportowej, oprócz pracy rąk fizjoterapeuty.
Podczas tej części szkolenia zostaną przedstawione główne, profilaktyczne, awaryjne lub lecznicze aplikacje, dzięki czemu łatwiejsze będzie ich zastosowanie w praktyce.
TECHNIKI OBRAZOWANIA ( 1 dzień)
Podczas tego bloku szkoleniowego dowiesz się jaki jest wpływ niewspółosiowości układu kostnego i ich konsekwencje dla statyki i dynamiki w sporcie.
Blok uzupełniony będzie testami i ocenami, umożliwiającymi praktyczną reakcję fizjoterapeuty i działania dla danego pacjenta. W przypadku kręgosłupa będziemy szczególnie skupiać się na badaniu bólu okolicy krzyżowej, zjawisko dotykające 80 % światowej populacji.
Po przedstawieniu pewnych szczegółowych aspektów epidemiologicznych poznamy klasyfikację, hierarchię i ocenę, aby ostatecznie pokazać, jak doprowadzić do praktycznego poziomu, najlepsze możliwe rozwiązania dla normalizacji stanu fizjologicznopatologicznego.
POSTAWA CIAŁA I KRĘGOSŁUP (2 dni)
Podczas tego modułu zrozumiesz systematyczne występowanie braku osiowości i ich konsekwencje dla statyki i dynamiki w sporcie. Dodatkowo, analiza ta zostanie uzupełniona testami oceniającymi, umożliwiającymi zaplanowanie dalszego postępowania i działania dla pacjenta. W przypadku kręgosłupa będziemy szczególnie badać ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej, zjawisko dotykające 80 procent światowej populacji. Po przedstawieniu pewnych szczegółów epidemiologicznych zbadamy klasyfikację, hierarchię i ocenę, abyś poznał/poznała praktyczne, możliwie najlepsze rozwiązania normalizacji stanu fizjologiczno-patologicznego.
WZMACNIANIE FUNKCJONALNE,
BIOMECHANIKA, GESTY I WZORCE RUCHOWE (1 dzień)
Poznasz pojęcie globalnej opieki i znaczenie interakcji segmentów w zarządzaniu różnymi patologiami. Część praktyczna skupiać się będzie na realizacji prostych testów i studiów przypadków z wykorzystaniem wideo analizy. Zostanie wyjaśnione wiele zagadnień z logiki pracy w treningu: świadomość, odczucie, zorientowana praca analityczna, interakcja parametrów, złożoność żądania sterowania kontrolą motoryczną. Zobaczysz czy istnieją testy kliniczne lub inne sposoby oceny i czy wnioski wyciągnięte na ich podstawie pozwalają na wprowadzenie radykalnych działań profilaktycznych.
DOPING (0,5 dnia)
Poznasz lepiej realia dopingu w sporcie- dokonamy przeglądu różnych produktów i metod dopingu, a następnie omówimy aspekty regulacyjne i kontrolę antydopingową, abyś wiedział/ła, że możesz świadomie wesprzeć sportowca w tym zakresie. Omówimy także aspekty społeczne i etyczne, a także przyszłość dopingu.
ODŻYWIANIE (0,5 dnia)
Utrzymywanie prawidłowego nawodnienia i dostarczania energii ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i wydajności sportowej. Omówimy praktyczne aspekty żywienia sportowców i ich wpływ na wyniki i ból aparatu mięśniowo-ścięgnistego, dobre nawyki i różne strategie, które powinieneś/powinnaś wdrożyć w zależności od celów (przyrost masy mięśniowej lub utrata masy tłuszczowej).
KOREKCJA GESTÓW (1 dzień)
przypadki kliniczne, zastosowanie w praktyce.
TERAPIA MANUALNA (9,5 dnia)
Wstęp oraz TM kończyny dolnej i obręczy miedniczno-biodrowej
Terapia manualna kręgosłupa
Terapia manualna kończyny górnej
Terapia manualna trzewi
Terapia manualna jest częścią kompleksowej opieki fizjoterapeutycznej.
W przybliżeniu przez 9,5 dni poznasz terapię kończyny dolnej i jej obręczy, kręgosłupa, kończyny górnej i trzewi.
Dzięki zastosowaniu różnych wytycznych, których będziesz przestrzegać oraz technik i testów, których nauczysz się używać, będziesz mógł/mogła przywrócić właściwości mobilności, elastyczności i równowagi, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Celem i zasadą terapii manualnej, których będziesz przestrzegać, jest utrzymanie lub przywrócenie zdrowia sportowca w kontekście poprawy wydajności w celu złagodzenia i uwolnienia, zrozumienia i ustabilizowania, utrzymania i zapobiegania.
FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów teoretyczno – praktycznych. Informacje teoretyczne przeplatane są przykładami przypadków klinicznych, pokazami i praktycznymi zastosowaniami nauczanych technik.

METODYKA

W trakcie kursu wykładowcy wspomagają się pokazem slajdów na rzutniku, wykorzystują różne materiały wideo oraz sprzęt i przybory. Każdy kursant dostaje skrypt oraz materiały na kluczu USB.

METODY OCENY
Ocena przez prowadzącego wdrożonych działań i technik. Pisemny kwestionariusz oceny w połowie kursu. Egzamin końcowy w formie ustnej i pisemnej.

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA

Ocena szkolenia przez uczestników (ankieta).
Wręczenie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz dyplomu.