REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia Usług Szkoleniowych, warunki zawierania Umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Organizatorem Usług Szkoleniowych jest KINESPORT CE sp. z o.o. (dalej zwana Organizatorem) z siedzibą w Warszawie 02-017, Al. Jerozolimskie 123A, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000602346, NIP: 7010549665, REGON: 363739787, wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 200 000,00 zł, kapitał zakładowy został wpłacony w całości.
 • 2 DEFINICJE
 1. Usługi Szkoleniowe – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia;
 2. Szkolenie – spotkanie mające w nazwie słowo “szkolenie”, “kurs”, “warsztat”, “seminarium”, „konferencja”, „kongres”, któremu Organizator nadaje taką rangę w ofercie lub w informacji o Szkoleniu;
 3. Serwis Szkoleń; Serwis – administrowana przez Organizatora strona internetowa pod adresem www.kinesport.pl, na której zamieszczane są oferty Szkoleń, jak również informacje o Szkoleniach;
 4. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, kierująca Uczestnika do udziału w Szkoleniu lub zgłaszająca swój udział w Szkoleniu w charakterze Uczestnika;
 5. Uczestnik – osoba fizyczna, która wyraziła wolę uczestnictwa w Szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego „Formularza Zgłoszenia”. Uczestnikami dopuszczonymi do udziału w Szkoleniach organizowanych przez Organizatora są fizjoterapeuci, studenci ostatniego roku fizjoterapii lub osoby reprezentujące zawód wskazany w opisie Szkolenia jako dopuszczony do udziału w danym Szkoleniu;
 6. Zgłoszenie na Szkolenie – wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszenia na Szkolenie – do pobrania na stronie www.kinesport.pl;
 7. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych, Umowa – umowa, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Zamawiającego Usługi Szkoleniowej. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin.
 • 3 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM SZKOLEŃ

Warunkiem korzystania z Serwisu Szkoleń przez Zamawiającego i Uczestnika jest posiadanie urządzenia (komputer, tablet, telefon) z dostępem do Internetu wraz z jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla Firefox. Organizator zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach.

 • 4 WARUNKI I WYMOGI FORMALNE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu dla każdego potencjalnego Uczestnika jest:
 2. spełnianie przez danego Uczestnika kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu;
 3. doręczenie Organizatorowi Zgłoszenia na Szkolenie;
 4. dostępność wolnych miejsc na danym Szkoleniu, która zostanie potwierdzona przez Organizatora po otrzymaniu przez Organizatora Zgłoszenia na Szkolenie.
 5. Przysłanie do Organizatora Zgłoszenia na Szkolenie (za pomocą Formularza Zgłoszenia on-line bądź wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kinesport.pl) stanowi wiążące prawnie zobowiązanie Zamawiającego, który akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Wewnętrznego KINESPORT. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. W przypadku gdy Zamawiający zgłasza do udziału w jednym Szkoleniu więcej niż jednego Uczestnika, Formularz Zgłoszenia lub karta zgłoszenia powinny być wypełnione dla każdego Uczestnika osobno.
 7. Liczba Uczestników każdego Szkolenia jest ograniczona.
 8. Zakwalifikowanie się do grupy Uczestników Szkoleń następuje według kolejności otrzymanych zgłoszeń, a także pozytywnej weryfikacji dokumentacji dostarczonej przez Uczestnika pod kątem koniecznych kwalifikacji i wykształcenia (skan dyplomu ukończenia studiów fizjoterapii lub zaświadczenie o odbywaniu studiów na kierunku fizjoterapia) oraz dokonaniu zapłaty za Szkolenie w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Decyzja o akceptacji lub odrzuceniu kandydatury danego Uczestnika przez Organizatora ma charakter uznaniowy.
 9. Po zamknięciu listy Uczestników szkolenia istnieje możliwość umieszczenia osoby zgłoszonej na Szkolenie na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji przez jednego z Uczestników wpisanych na listę uczestników szkolenia osoba wpisana na listę rezerwową zostanie powiadomiona o tym przez Organizatora. W przypadku potwierdzenia chęci wzięcia udziału w Szkoleniu osoba z listy rezerwowej zostanie zakwalifikowana do udziału w Szkoleniu.
 10. Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator szkolenia niezwłocznie, a maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych, jednakże nie później niż w dniu poprzedzającym Szkolenie, prześle Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie doręczenia zgłoszenia z prośbą o wpłatę ceny za Szkolenie i przesłanie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osobę zgłoszoną na Szkolenie wykształcenia i kwalifikacji w zakresie fizjoterapii lub medycyny – w terminie 7 dni od daty wysłania potwierdzenia przez Organizatora, jednakże nie później niż w dniu poprzedzającym Szkolenie.
 11. Po spełnieniu ww. warunków (dokonanie zapłaty i przesłanie kompletnych, niezbędnych dokumentów), Uczestnik zostanie wpisany na listę Uczestników, o czym zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z podaniem szczegółów dotyczących przebiegu i organizacji Szkolenia.
 • 5 WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Szkoleń podane są w złotych polskich.
 2. Cena poszczególnych szkoleń zamieszczona jest w Serwisie Szkoleń.
 3. Ceny Szkoleń obejmują: udział w Szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, materiały informacyjne, poczęstunek podczas przerwy kawowej (obejmujący: kawę, herbatę, wodę, przekąski), certyfikat /dyplom w języku polskim, oraz na życzenie Uczestnika – zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania Szkolenia.
 4. Faktura VAT zostanie doręczona Zamawiającemu:
 5. a) przesyłką listową na adres Zamawiającego podany w Zgłoszeniu;
 6. b) drogą mailową w przypadku gdy Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur drogą mailową na wskazany przez niego w Formularzu Zgłoszenia adres e-mail.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania specjalnych rabatów dla wybranych Zamawiających. W takim przypadku są oni zobowiązani posłużyć się przy wypełnianiu Formularza Zgłoszenia specjalnym kodem promocyjnym uzyskanym od Organizatora.

 

 • 6 ZOBOWIĄZANIA STRON
 1. Do obowiązków Organizatora należy:
 2. a) przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego Szkolenia w zakresie określonym w Formularzu Zgłoszeniowym oraz Serwisie;
 3. b) zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkolenia;
 4. c) przygotowanie programu Szkolenia;
 5. d) przygotowanie szacowanego harmonogramu Szkolenia;
 6. e) zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Szkolenia. Zapewnienie pomieszczeń oznacza przygotowanie przestrzeni dla każdego uczestnika (w zależności od liczebności grup), dostępu do odpowiedniego oświetlenia oraz zachowanie odpowiedniej temperatury i wymiany powietrza. Uczestnik ma stały dostęp do zaplecza sanitarnego. Sale są wyposażone w sprzęt audiowizualny i inne pomoce wymagane charakterem wybranego szkolenia (tablice, flipchart, dodatkowe projektory i nagłośnienie, dodatkowe materiały piśmiennicze etc.);
 7. f) dostarczenia każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych niezbędnych do odbycia Szkolenia;
 8. g) przeprowadzenie oceny szkolenia pod kątem: osiągnięcia zakładanych celów, doboru materiału i metod szkoleniowych, organizacji zaplecza i procesu szkoleniowego oraz pracy trenera/wykładowcy. Ocena jest prowadzona w postaci ankiety. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swojej oceny oraz ogólnej oceny szkolenia, w którym uczestniczył,
 9. h) wystawienia Uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) imiennego certyfikatu, dyplomu bądź zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w Szkoleniu oraz zdobyte kwalifikacje,
 10. i) przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Do obowiązków Uczestników Szkolenia należy:
 12. a) przestrzeganie zapisów Regulaminu Wewnętrznego KINESPORT
 13. b) punktualne przybywanie na zajęcia i uczestnictwo w pełnym wymiarze godzin Szkolenia;
 14. c) nabycie obowiązkowego wyposażenia Uczestnika Szkolenia (odzieży sportowej, obuwia sportowego i wszelkich innych akcesoriów wymaganych i wymienionych w programie szkolenia lub wskazanych przez Organizatora przed rozpoczęciem zajęć)
 15. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z udziału w Szkoleniu. Zastosowanie sankcji w stosunku do Uczestników, którzy nie przestrzegają Regulaminu następuje po uprzednim pisemnym poinformowaniu o niej Uczestnika oraz wysłuchaniu jego wyjaśnień przez przedstawiciela Organizatora.
 • 7 REKLAMACJE
 1. W sytuacji gdy Uczestnik szkolenia uważa, że sposób realizacji usług szkoleniowej przez Organizatora nie jest zgodny z umową lub ma zastrzeżenia do sposobu wykonania usług, ma on prawo złożenia reklamacji na adres mailowy: sekretariat@kinesport.pl lub w formie listownej na adres siedziby Organizatora w terminie [-] dni od dnia zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana przez Organizatora bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.
 3. Reklamacja winna zawierać co najmniej: dane Uczestnika, datę i nazwę szkolenia, którego dotyczy reklamacja oraz opis zastrzeżeń. Reklamacje niezawierające ww. danych nie będą rozpatrywane.
 • 8 ZASADY REZYGNACJI I ZWROTU ŚRODKÓW
 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu jest możliwa w każdym momencie przed jego rozpoczęciem, na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego (wiadomość pisemna wysłana pocztą – decyduje data stempla pocztowego lub wiadomość e‐mail). To, jaka część kwoty należnej za Szkolenie zostanie zwrócona, zależy od terminu poinformowania Organizatora Szkolenia o rezygnacji z uczestnictwa.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie powyżej 3 miesięcy przed datą rozpoczęcia Szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub informacji o rezygnacji ze Szkolenia w formie pisemnej lub elektronicznej do Organizatora), Zamawiającemu przysługuje zwrot 100% uiszczonych środków.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie do 3 miesięcy przed datą rozpoczęcia Szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub informacji o rezygnacji ze Szkolenia w formie pisemnej lub elektronicznej do Organizatora), Zamawiającemu przysługuje zwrot 90% uiszczonych środków.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie od 2 do 1 miesiąca przed datą rozpoczęcia Szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub informacji o rezygnacji ze Szkolenia w formie pisemnej lub elektronicznej do Organizatora), Zamawiającemu przysługuje zwrot 80% uiszczonych środków.
 5. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze Szkolenia w terminie do 1 miesiąca  przed datą rozpoczęcia Szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub informacji o rezygnacji ze Szkolenia w formie pisemnej lub elektronicznej do Organizatora), Zamawiającemu przysługuje zwrot 70% uiszczonych środków.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy po rozpoczęciu Szkolenia spowodowanego wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń losowych, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu opłat w wysokości proporcjonalnej do odbytych zajęć.
 7. W przypadku choroby Uczestnika potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, Organizator umożliwia uczestnictwo w Szkoleniu o tej samej tematyce w innym, wolnym terminie.
 8. W przypadku, w którym Uczestnik nie weźmie udziału w Szkoleniu z jakichkolwiek przyczyn (za wyjątkiem ust. 7 powyżej), uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 • 9 PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO – KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014 roku nr 22, poz. 827) jeżeli Zamawiający jest konsumentem, który zawarł umowę na odległość tj. wysyłając formularz elektronicznie lub pocztą tradycyjną, albo poza lokalem stanowiącym siedzibę Organizatora może od umowy odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Organizator informuje, że prawo odstąpienia nie przysługuje Zamawiającemu, jeśli Organizator wykonał w pełni usługę szkoleniową za wyraźną zgodą Konsumenta. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w opisanym przypadku traci prawo odstąpienia, a uczestnictwo w Szkoleniu jest równoznaczna z wyrażeniem wyraźnej zgody.
 3. Jeżeli zgodnie z harmonogramem Organizatora Szkolenie, którym zainteresowany jest Zamawiający ma się rozpocząć w terminie przed upływem 14 dniowego okresu do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, przyjmuje się, że przez fakt zapisu na szkolenie, a tym samym akceptację Regulaminu Konsument wyraził wyraźne żądanie na rozpoczęcie usługi szkoleniowej.
 4. Jeśli mimo zgłoszenia żądania o którym mowa w ust. 3 Zamawiający odstępuje od umowy jest zobowiązany pokryć koszty świadczenia Organizatora spełnionego do chwili odstąpienia, obliczonego proporcjonalnie do zakresu spełnionej usługi przez Organizatora i w odniesieniu do zawartej w umowie całkowitej ceny za szkolenie.
 5. Informacje dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią zał. nr 1 i zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@kinesport.pl. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu na ww. adres e-mail potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy.
 • 10 ODWOŁANIE SZKOLENIA I ZASADY ROZLICZEŃ
 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników, a w każdym czasie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W przypadku rozwiązania umowy, Organizator zobowiązuje się do telefonicznego i/lub pisemnego (wiadomość e‐mail) powiadomienia Uczestnika. W takim przypadku uiszczone opłaty za Szkolenie zostają zwrócone Zamawiającym w całości.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Zamawiający wydaje dyspozycję w zakresie zwrotu dokonanej płatności, tj.:
 3. a) zwrot płatności w ciągu:

             30 dni od daty otrzymania przez KINESPORT CE Sp. z o.o. stosownej dyspozycji od Zamawiającego nie będącego konsumentem na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność;

             14 dni od daty otrzymania przez KINESPORT CE Sp. z o.o. stosownej dyspozycji od Zamawiającego mającego status konsumenta na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.

 1. b) pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty na poczet Szkolenia, które odbędzie się w terminie późniejszym;
 2. c) pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za inne szkolenie, znajdujące się w ofercie Organizatora, uwzględniając w rozliczeniu różnicę w cenie. Wybrane Szkolenie winno być tej samej lub wyższej wartości, niż Szkolenie odwołane;
 3. Organizator poinformuje mailowo Zamawiającego i Uczestników o wyznaczeniu kolejnego terminu Szkolenia.
 • 11 ZMIANA WARUNKÓW SZKOLENIA, NIEZAWINIONE ZDARZENIA LOSOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i niektórych elementów programu Szkolenia, o czym poinformuje uczestnika przynajmniej na 7 dni roboczych przed terminem Szkolenia. W takim wypadku Zamawiający może zrezygnować ze Szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach, niezawinionych przez Organizatora (w szczególności: choroba, zdarzenia losowe, wypadek, materialna niemożność) Organizator Szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego Szkolenie na innego prowadzącego (posiadającego odpowiednie kwalifikacje), z wyłączeniem ewentualnych roszczeń finansowych Zamawiającego wobec Organizatora.
 • 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, NIP, dane teleadresowe numer telefonu, adres e‐mail), traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 2. W przypadku podania przez Zamawiającego w zamówieniu danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że:
 3. a) uzyskał zgodę tej osoby na podanie jej Organizatorowi i przetwarzanie w celach wykonania przez Organizatora Umowy;
 4. b) przed podaniem tych danych:

             poinformował tę osobę o tym, kim jest Organizator (w tym podał jego pełną nazwę i adres siedziby),

             podał cel i zakres zbierania jej danych przez Organizatora, w tym zapoznał ją z treścią Regulaminu.

 1. c) podał informację o źródle danych:
 2. poinformował o prawie dostępu i poprawiania tych danych,
 3. poinformował o uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. Zamawiający ponosi odpowiedzialność prawną związaną z brakiem takiej zgody lub jej cofnięciem.
 4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres KINESPORT CE Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa.
 • 13 ZGODA NA UŻYCIE WIZERUNKU

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych podczas szkolenia, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych, ani prawnych do ich publikacji w materiałach marketingowych firmy KINESPORT CE Sp. z o.o. oraz grupy LEMNISKATE.

 • 14 REJESTRACJA SZKOLEŃ I MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Rejestracja na dowolnym nośniku treści i / lub przebiegu szkolenia przez jego uczestników jest niedozwolona i stanowi stanowi rażące naruszenie umowy. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że wszelkie materiały szkoleniowe dostarczone im przez Organizatora w ramach Szkolenia są chronione prawem własności intelektualnej. Materiały te, przekazane do celów osobistych i stricte edukacyjnych, nie mogą być powielane, wprowadzane do obrotu ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób i na żadnym nośniku, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Każde naruszenie postanowień niniejszego paragrafu stanowi poważne naruszenie, które może prowadzić do postępowania sądowego.

 • 15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników na skutek wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy przez Uczestnika w czasie trwania szkolenia oraz po jego zakończeniu.
 3. Uczestnicy szkoleń są odpowiedzialni finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy. Winni są w terminie 14 dni od wyrządzenia szkody na pokrycie jej kosztów (naprawy lub zakupu nowego, takiego samego sprzętu).
 4. Organizator uprawniony jest do wydalenia w trybie natychmiastowym ze Szkolenia każdego Uczestnika, który podczas Szkolenia narusza swoim zachowaniem obowiązujący porządek prawny lub którego zachowanie utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie szkolenia lub zagraża innym Uczestnikom szkolenia lub personelowi Organizatora, zwłaszcza w przypadku stanu Uczestnika wskazującego na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 • 16 PRZECIWWSKAZANIA DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
 1. Przeciwwskazania do uczestnictwa w Szkoleniu:
 2. a) ciąża w każdym stadium zaawansowania.
 3. b) istnienie innych przeciwwskazań zdrowotnych (psychicznych i fizycznych), a w szczególności ograniczeń w aparacie ruchowym, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają pracę fizjoterapeutyczną.
 4. Organizator nie weryfikuje występowania u Uczestników ewentualnych przeciwwskazań do uczestnictwa w Szkoleniu przed jego rozpoczęciem. Każdy z Uczestników winien odpowiedzialnie, uwzględniając bezpieczeństwo i dobro pacjentów jako najwyższą wartość, rozważyć przed przystąpieniem do Szkolenia czy jego stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w Szkoleniu obejmującym pracę fizjoterapeutyczną z pacjentami. Uczestnik dokonuje tej oceny na własną odpowiedzialność.
 • 17 PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie Szkolenia chronione są prawem autorskim.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Szkolenia.
 3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek Szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 • 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2018 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie internetowej Organizatora: www.kinesport.pl.
 3. Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają Sądowi właściwemu dla siedziby Organizatora.
 4. Wszelkie spory z udziałem Konsumentów wynikłe z niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym. Dodatkowo, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o zasadach dostępu do procedur znajdują się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce ‘rozstrzyganie sporów konsumenckich’
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku nr 22, poz. 827) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy wyłącznie Konsumentów)

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Państwu, jeśli Organizator wykonał w pełni usługę szkoleniową za wyraźną Państwa zgodą.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na ww. adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@kinesport.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem.
 2. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, do której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KINESPORT DLA UCZESTNIKÓW

 

Regulamin dostępny jest również w lokalach szkoleniowych KINESPORT CE.

 

 1. ORGANIZATOR SZKOLENIA

Założona w 2000 roku międzynarodowa firma KINESPORT CE, której częścią jest KINESPORT CE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest liderem na rynku szkoleń dedykowanych fizjoterapeutom. Firma posiada w swoim katalogu szeroki wachlarz szkoleń obejmujących następujące dziedziny: fizjoterapia sportowa, coaching, przygotowanie fizyczne, dietetyka, terapia manualna. Kompleksowe szkolenia obejmujące zarówno teorię jak i praktykę, w pełni odpowiadają na potrzeby fizjoterapeutów zawodowo zajmujących się sportem.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze przepisy wewnętrzne mają na celu określenie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad dyscypliny mających zastosowanie do wszystkich uczestników szkoleń organizowanych przez KINESPORT.

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zapisane na sesję szkoleniową organizowaną przez KINESPORT, niezależnie od tego, czy sesja ta rozpoczęła się czy  też nie, i niezależnie od miejsca w którym jest realizowania. Akceptacja Regulaminu o Świadczenie usług szkoleniowych KINESPORT CE oznacza pełną akceptację i podporządkowanie się zapisom niniejszego Regulaminu Wewnętrznego.

 

 1. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ

Szkolenia odbywają się w lokalach szkoleniowych należących do KINESPORT CE lub w lokalach zewnętrznych. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie w pomieszczeniach KINESPORT CE oraz w każdym innym miejscu, w którym odbywa się szkolenie. Jeżeli w miejscu, w którym odbywa się szkolenie KINESPORT CE, obowiązują odrębne regulaminy, uczestnicy szkolenia powinni zapoznać się z tymi regulaminami.

Uczestnicy mają dostęp do lokali szkoleniowych KINESPORT CE i do przyległych do nich pomieszczeń tylko na potrzeby szkolenia, i nie mają prawa przebywania na ich terenie z innej przyczyny. Dostęp do lokali KINESPORT oraz przebywanie na ich terenie są zabronione dla osób trzecich. Zabronione jest wprowadzanie przez uczestników szkolenia osób trzecich bez wcześniejszej zgody KINESPORT CE.

Jeśli to konieczne, szczególnie w przypadku zaginięcia przedmiotów lub materiałów szkoleniowych, uczestnicy zostaną, na podstawie niniejszego Regulaminu i respektując prawo prywatności i godności osobistej , poproszeni o udostępnienie rzeczy osobistych do kontroli. W przypadku gdy, oprócz przyłapania na kradzieży, dana osoba  w obecności świadków nie spełni żądania zwrócenia wszystkich skradzionych przedmiotów, KINESPORT CE może zwrócić się o pomoc do policji.

 

 1. ZACHOWANIE W CZASIE SZKOLENIA

Szkolenia organizowane przez KINESPORT CE mają wyłącznie na celu doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników.

Uczestnicy zobowiązani są postępować zgodnie z dobrymi praktykami i etyką zawodu fizjoterapeuty. Uczestnicy są zaproszeni do stawienia się w miejscu szkolenia w stosownym ubraniu, zachowując przy tym nienaganną higienę osobistą.

Uczestnicy nie mogą przebywać w lokalach KINESPORT CE w stanie nietrzeźwości, ani wnosić napojów alkoholowych bądź jakichkolwiek środków odurzających. Zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 r., art.5 dotyczącą zakazu palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, zabronione jest palenie w pomieszczeniach szkoleniowych oraz w budynkach, w których znajdować się będą pomieszczenia szkoleniowe.

Osobiste połączenia telefoniczne otrzymane lub wykonywane podczas szkolenia przez uczestników muszą być ograniczone do sytuacji awaryjnych; są one dozwolone wyłącznie podczas przerw i posiłków. Podobnie zabrania się uczestnikom wnoszenia do lokali KINESPORT przedmiotów lub towarów przeznaczonych do sprzedaży, oraz dystrybucji list subskrypcji bądź przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez uprzedniej zgody Dyrekcji.

Umieszczanie afiszy na ścianach jest zabronione poza wyznaczonymi do tego celu ścianami; afisze publikowane w miejscach do tego przeznaczonych nie mogą być w jakikolwiek sposób niszczone ani degradowane.

Aby zapobiec aktom degradacji, ekspozycja osobistych przedmiotów dekoracyjnych (plakatów, zdjęć, pocztówek etc.) wymaga uprzedniego zezwolenia Dyrekcji.

Uczestnicy szkoleń będą traktować z należytą dbałością przedmioty przekazane im do dyspozycji w trakcie szkolenia. Używanie ich do celów osobistych lub innych do tego nieprzeznaczonych jest zabronione. Zabrania się wynoszenia przedmiotów należących do KINESPORT CE bez uprzedniej zgody Dyrekcji.

Zabronione jest spożywanie przez uczestników posiłków w salach szkoleniowych.

 

 1. PUNKTUALNOŚĆ

Harmonogram szkoleń ustalany jest przez KINESPORT CE i następnie przekazywany uczestnikom szkoleń w zaproszeniu wysyłanym drogą elektroniczną lub przy okazji dystrybucji programu szkoleniowego.

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania harmonogramu;  jednak w razie konieczności lub nieobecności trenera, KINESPOR CE zastrzega sobie prawo do modyfikacji harmonogramów kursów. W przypadku nieobecności lub spóźnienia uczestnik powiadomi o tym fakcie KINESPORT CE najszybciej jak to możliwe.

 

 1. NIEPRZSTRZEGANIE REGULAMINU

Uporczywe lub rażące nieprzestrzeganie przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować wydaleniem uczestnika ze szkolenia przez pracownika lub trenera KINESPORT CE.

 

Za uporczywe nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu uważane będą naruszenia, które zostaną popełnione przez uczestnika po otrzymaniu przez niego upomnienia od pracownika lub trenera KINESPORT CE.

Za rażące nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu uważane będą naruszenia, które będą mogły sprowadzić niebezpieczeństwo dla samego uczestnika, innych uczestników szkolenia, pracowników lub trenerów KINESPORT CE.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO

Każdy uczestnik szkolenia musi zapoznać się z upublicznionymi w  lokalach szkoleniowych instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach szkoleniowych, winny postępować zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w niniejszym regulaminie, jak i zgodnie z instrukcjami pracowników i trenerów KINESPORT CE.

Zabronione jest posługiwanie się sprzętem ratunkowym (gaśnice, itp.) poza normalnym użytkowaniem oraz utrudnianie do nich dostępu. Uczestnicy muszą prawidłowo korzystać z urządzeń bezpieczeństwa. Zabrania się neutralizowania urządzenia bezpieczeństwa.  Żadne drzwi wewnętrzne nie powinny być zamknięte na klucz po zakończeniu szkolenia.

W przypadku niebezpieczeństwa, w tym pożaru, ewakuacja personelu zakładu odbywa się zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa dostępnymi w lokalach organizatora.

 

 1. WYPADKI

Każdy wypadek lub incydent, który miał miejsce podczas szkolenia, musi zostać niezwłocznie zgłoszony przez poszkodowanego uczestnika lub świadków wypadku, personelowi KINESPORT CE.